Onze organisatie

Plateau Openbaar Onderwijs Assen is het bevoegd gezag voor de dertien openbare basisscholen die zich binnen de gemeente Assen bevinden.

Het openbaar primair onderwijs in Assen wordt op 11 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs verzorgd voor ongeveer 3750 leerlingen door ruim 380 personeelsleden.

Er is een breed onderwijsaanbod waarin elke school een eigen profiel heeft, o.a. Dalton, Ervaringsgericht onderwijs, Jenaplan. Binnen de algemene beleidskaders is er ruimte voor de scholen om vorm te geven aan hun eigen onderwijsconcepten. De scholen kennen een integraal verantwoordelijke directeur. Op alle scholen is de directeur volledig vrijgesteld van lesgevende taken.

In de maandelijkse vergaderingen van het Directieberaad (DB) worden bovenschoolse onderwerpen aan de orde gesteld. Deze onderwerpen kunnen zowel door directies, door het bestuur als het stafbureau naar voren worden gebracht.

Er zijn werkgroepen samengesteld uit directies en medewerkers van het stafbureau. De werkgroepen hebben elk een specifiek aandachtsgebied, te weten de werkgroep personeel en formatie, onderwijs in ontwikkeling, huisvesting en financiën. De werkgroepen bereiden DB-besluiten voor en zorgen voor implementatie van besluiten en projecten.