Medezeggenschap

Stichting Plateau openbaar onderwijs Assen (kortweg: Plateau) wil goed onderwijs geven aan kinderen in een veilige en goed ingerichte omgeving, door bekwame en betrokken medewerkers. Daartoe heeft Plateau op elke school een Medezeggenschapsraad (MR) en op bovenschools niveau de Gemeenschappeljke Medezeggenschapsraad georganiseerd. Informatie over de medezeggenschapsraden kan bij de scholen verkregen worden. Onderstaande informatie betreft alleen de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) van Plateau.

Taken GMR

De GMR heeft als taak het voorgenomen beleid en de daarbij horende voorgenomen besluiten van Plateau te toetsen. Dit betreft het algemene beleid voor de gehele Plateau-organisatie of indien het beleid twee of meer scholen aangaat. Dit doet zij op een opbouwend kritische en pro-actieve wijze, door middel van constructief overleg en goede communicatie met de directeur/bestuurder van Plateau.

In het GMR-reglement en de Wet medezeggenschap Scholen (WMS) staan de onderwerpen vermeld die voorgelegd moeten worden aan de GMR of waarin de GMR initiatief mag nemen. Hierbij hebben de ouder- of personeelsgeleding soms verschillende rechten qua instemming of advies. Voorbeelden zijn: formatie, begroting, scholing personeel, voor- en naschoolse opvang en huisvesting. Ook heeft de GMR een taak in het bevorderen van onderling overleg en gelijke behandeling.

Medezeggenschapsstatuut GMR
Reglement GMR

Werkwijze GMR

Eenmaal per maand voert de GMR overleg met de directeur/bestuurder. Tijdens dit overleg worden diverse vergaderstukken besproken en er is ruimte om informatie te vragen of te krijgen. Soms is een vergaderstuk voorbereid door een commissie van GMR-leden. De GMR heeft voor sommige onderwerpen instemmingsrecht en voor andere onderwerpen informatierecht. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar en de vergaderdata zijn opvraagbaar bij het secretariaat van Plateau.

Samenstelling GMR

De GMR bestaat uit twee afvaardigingen, één vanuit de ouders van kinderen op scholen van Plateau en één vanuit de personeelsleden van deze scholen. De GMR kan bestaan uit 10 leden, 5 personeelsleden en 5 ouders. De GMR-leden worden voor 3 jaar verkozen door de leden van de MR-en van de Plateau scholen. De GMR houdt jaarlijks verkiezingen.

De samenstelling is als volgt:
Personeelsgeleding: Ad Knol (vice-voorzitter), Mia Jansen, Jolanda Kootstra, Tineke van der Hart, Carola van Iterson.
Oudergeleding: Henk Kemper (voorzitter), Sandra Dontje-Lokken (secretaris), Cor Scholte, Yen Huynh, Geke Kobus-Delger.

Voorwaarden GMR-leden

Personeelsleden werkzaam op een school van Plateau en ouders die hier een kind hebben ingeschreven, kunnen worden verkozen tot GMR-lid. Men hoeft geen MR-lid te zijn (mag wel). Een GMR-lid mag geen deel uitmaken van de Raad van Toezicht of namens deze raad overleg voeren met de GMR of MR. Van de GMR-leden wordt verwacht dat zij zich inzetten voor een kwalitatief goede en zinvolle medezeggenschap ten aanzien van het bovenschoolse beleid. Hier hoort bij het actief deelnemen aan het maandelijkse overleg, volgen van eventuele scholing en minimaal 3 jaar beschikbaar willen zijn voor de GMR.

Contact

De vergaderingen en de vastgestelde GMR-notulen zijn openbaar en kunt u vinden in het menu Actueel.

Het rechtstreekse e-mail adres van de GMR is: gmr.plateau@plateau-assen.nl

De GMR staat open voor vragen en suggesties van MR-en, ouders en personeelsleden van Plateau.