Regeling Vakbondscontributie

Conform de CAO PO hebben werknemers de mogelijkheid hun jaarlijkse vakbondscontributie te verrekenen met de eindejaarsuitkering. De regeling is van toepassing op werknemers die lid zijn van een vakbond die partij is bij de totstandkoming van de cao PO. 

Procedure voor tijdige verwerking
Van uw vakbond ontvangt u uiterlijk 1 oktober een verklaring van de door u over het kalenderjaar betaalde vakbondscontributie. Deze verklaring moet u uiterlijk 1 november van het lopende jaar inleveren bij de administratie van uw school.

In de situatie dat u uw werkzaamheden bij Plateau eerder dan de maand december beëindigt en het dienstverband 3 maanden of langer aaneengesloten heeft geduurd dient u uiterlijk 6 weken voorafgaande aan de beëindiging een verzoek in bij Plateau. 

Een aanvraag die betrekking heeft op een dienstverband dat korter heeft geduurd dan 3 maanden wordt niet in behandeling genomen.