Vragen en antwoorden coronavirus heropening 8 februari - update 12 februari 2021

15 februari 2021

Wij krijgen veel vragen van ouder(s)/verzorger(s) over het effect van het coronavirus op onze kindcentra. Deze vragen en antwoorden publiceren wij op www.plateau-assen.nl en worden regelmatig bijgewerkt. Heeft u vragen dan verzoeken wij u deze bij voorkeur te stellen aan de directeur van het kindcentrum van uw kind(eren). U mag uw vraag ook mailen aan crisisteam@plateau-assen.nl. Wij reageren officieel niet op WhatsApp- of messengerberichten.

Wanneer gaan de kindcentra weer open?
Het kabinet heeft op basis van het OMT-advies besloten dat de basisscholen en kinderopvang op 8 februari weer open.  Uitzondering is de BSO. De BSO blijft dicht.  De BSO is alleen toegankelijk voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep.

Let op de aanwijzingen van uw kindcentrum m.b.t. het brengen en halen van kind(eren). 

Ouders met cruciale beroepen. Geldt het voor beide ouders?
Wij volgen de richtlijnen  van de regering.

Hoe vraag ik opvang aan? 
Wanneer u in een cruciaal beroep werkt en u heeft opvang buiten schooluren nodig dan kunt u een aanvraag doen bij de directeur van uw kindcentrum. 

LET OP: Noodopvang voor de volgende dag moeten voor 12:00 uur aangevraagd zijn bij de directeur.

Voor de veiligheid van uw eigen kind/kinderen en onze medewerkers verzoeken we u om zo weinig mogelijk gebruik te maken van de noodopvang. 

Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Let op: Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang? Neem in dit geval contact op met de afdeling klantcontact om te kijken of aanvullende facturering nodig is.

Kan je als je geen klant bent bij Plateau Kinderopvang ook gebruik maken van de noodopvang? 
Nee, noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Klik hier  om naar de richtlijnen van de overheid te gaan.

Moet ik opvang nu opnieuw aanvragen? 

BSO
Reeds aangevraagde noodopvang zullen we in behandeling nemen. U kunt de noodopvang via uw Kindcentrum aanvragen. Wanneer wij geen mail van u ontvangen dan kunnen wij geen rekening houden met de komst van uw kind(eren).

KDV en POV
Voor kinderdagopvang en peuteropvang kan weer via het ouderportaal aan- en afgemeld worden. Reeds aangevraagde noodopvang vanaf 8 februari zullen we niet in behandeling nemen.

Mijn kind blijft vanaf 16 december verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?  
Ja. Klik hier om naar de richtlijnen van de overheid te gaan.

Moet ik mijn eigen bijdrage blijven betalen aan de kinderopvang? 
Ja, dus: Betaal de gehele factuur voor de opvang zoals u dat altijd doet. Dan behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald. Een deel van de kosten die u maakt voor de kinderopvangorganisatie bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie. De eigen bijdrage boven het maximum te vergoeden uurtarief zal door Plateau Kinderopvang worden gecompenseerd. U heeft op 9 februari 2021 de creditnota voor de periode 16 t/m 31 december 2020 ontvangen. We zullen overgaan tot uitbetaling nadat de lockdownperiode van de BSO eindigt. Dan zullen ook de creditnota’s voor de periode 1 januari t/m 7 februari 2021 voor het KDV en POV en voor de BSO voor de periode 1 januari t/m einde lockdownperiode worden verwerkt.

Kunnen de niet afgenomen BSO uren worden omgezet in tegoeduren? 
Nee, dit is niet het geval. We worden verplicht gesteld om de opvang te sluiten. Door deze bijzondere situatie is er sprake van overmacht (conform artikel 14.2. van onze leveringsvoorwaarden) waardoor we contracturen niet kunnen omzetten in tegoeduren. U wordt volledig gecompenseerd.

Hoe werkt het aan- en afmelden tijdens de verplichte quarantaine?
Als de groep van uw kind 10 dagen in quarantaine gaat, zullen we uw kind voor 10 dagen afmelden.  U heeft de mogelijkheid om uw kind na 5 dagen te laten testen. Als de uitslag negatief is kan uw kind weer terugkeren op het kindcentrum. U kunt uw kind dan via de afdeling Klantcontact (kinderopvang@plateau-assen.nl) weer aanmelden. Graag onder vermelding van naam kind, locatie/groep en dat uw kind negatief is getest.

Kunnen de niet afgenomen uren KDV of POV tijdens de verplichte thuisquarantaine worden omgezet in tegoeduren?
Nee, dit is niet het geval. We worden verplicht gesteld om de groep in thuisquarantaine te laten gaan. Door deze bijzondere situatie is er sprake van overmacht (conform artikel 14.2. van onze leveringsvoorwaarden) waardoor we contracturen niet kunnen omzetten in tegoeduren.

Hoe en wanneer krijg ik de kosten van de kinderopvang terug? 
Klik hier om naar de kosten kinderopvang en tegemoetkoming eigen bijdrage van de rijksoverheid te gaan.

Krijg ik alle kosten vergoed, ook de eigen bijdrage die boven het maximum uurtarief ligt?
De overheid compenseert in deze coronatijd de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Voor kinderdagopvang en peuteropvang is dat €8,17 (in 2020)  en €8,46 per uur (in 2021) en voor BSO €7,02 (in 2020) en €7,27 per uur in (2021).

Ons uurtarief ligt boven dit maximum uurtarief. Plateau Kinderopvang betaalt het verschil tussen het maximum uurtarief en het uurtarief dat wij bij u in rekening brengen terug, voor de periode 18 december 2020 tot en met tenminste 7 februari 2021 voor het KDV en POV. Voor de BSO geldt dat de compensatieregeling nog doorloopt tot we weer regulier open gaan.

Dat betekent dat u de kosten in zijn geheel terugkrijgt; een deel via de overheid in de vorm van een subsidie en een deel via Plateau Kinderopvang. De overheid heeft toegezegd haar bijdrage te blijven verzorgen zolang Kinderopvang en Onderwijs gesloten blijven.

Binnenkort zullen we u informeren wanneer u de tegemoetkoming in de kosten boven het maximum uurtarief van Plateau Kinderopvang kan verwachten.

Ik ben op zoek naar opvang of school voor mijn kind, kan ik een rondleiding aanvragen?
Met inachtneming van de hygiëne voorschriften kunnen de rondleidingen weer opgestart worden. De rondleidingen vinden plaats wanneer de leerlingen en leerkrachten niet meer aanwezig zijn en de ruimten waarin zich nog kinderen (kunnen) bevinden (KDV, POV en BSO) worden gemeden. In overleg met de directeur kan er gekeken worden hoe een rondleiding voor de kinderopvang georganiseerd kan worden. Voorwaardelijk zijn triage, registreren en dragen van mondmasker.

Gaan Plateau-activiteiten, ouderavonden of vergaderingen wel door?
Er vinden geen Plateau-activiteiten, ouderavonden of fysieke vergaderingen plaats.

Mag mijn kind naar het kindcentrum met neusverkoudheid?
We volgen de richtlijnen van het RIVM. Klik hier om naar de beslisboom 0 jaar t/m groep 8 te gaan. 

Wat gebeurt er wanneer een kind positief is getest?
Wanneer een kind positief getest is op corona moet de hele groep inclusief de medewerker 10 dagen in quarantaine, gerekend vanaf de dag dat het kind het laatst op de locatie aanwezig was. Na de vijfde dag mogen ze weer naar het kindcentrum als ze negatief getest en klachtenvrij zijn.

Als er een besmetting is, moet ik dan mijn kind laten testen?
U bepaalt als ouder of u uw kind laat testen. Ook bij vaccinatie bepaalt u of uw kind wordt gevaccineerd.

Wat als iemand in uw gezin ziekteverschijnselen heeft?
Voor iedereen geldt dat wanneer zij klachten hebben zoals hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of koorts dat zij thuisblijven. Op de site van RIVM leest u hier meer over. Klik hier om naar de beslisboom 0 jaar t/m groep 8 te gaan.

Ik ben een nauw contact van iemand met COVID-19, mag mijn kind naar het kindcentrum? 
Kinderen 0 t/m 12 jaar die geen ziekteverschijnselen hebben mogen naar het kindcentrum. Op de site van RIVM leest u hier meer over. Klik hier om naar de beslisboom 0 t/m groep 8  te gaan. Lees hier meer over de leefregels voor de thuisquarantaine.

Gebruik van mondkapje verplicht voor externen
De gezondheid van onze kinderen en medewerkers nemen wij zeer serieus. Wij verlenen daarom al enige tijd alleen toegang aan onze kinderen, medewerkers (incl. vrijwilligers en stagiaires) en strikt noodzakelijke externen. Noodzakelijk aanwezige externen moeten verplicht een mondkapje dragen bij verplaatsing in de gangen en centrale ruimtes.

Ouders op Plateau locaties
We vragen ouders bij het halen en brengen een mondkapje te dragen, de onderlinge afstand van 1,5 meter te respecteren, niet binnen te komen en bij de ingang of het hek afscheid te nemen van hun kind(eren). Voor de kinderopvang (0-4 jaar) geldt dat ouders (met mondkapje) hun kind(eren) in principe wel binnen mogen overdragen.  Specifieke afspraken op het kindcentrum worden door het kindcentrum zelf gecommuniceerd.
Klik hier voor meer informatie voor ouders van de rijksoverheid.

Onderwijs tijdens thuisquarantaine groep of lockdown.
Wij doen ons uiterste best om voor alle kinderen onderwijs te verzorgen en zo mogelijk achterstanden te voorkomen. Dat doen wij m.b.v. lespakketten die door de eigen leerkracht samengesteld worden. Via de directeur of leerkracht van uw kindcentrum wordt u of uw kind(eren) daarover geïnformeerd. 
Het lespakket is niet vrijblijvend.

Aanbod vakinhoud
Een deel van de leerlingen kan in enige mate een achterstand hebben opgelopen. Naast algemene maatregelen zijn er ook maatregelen nodig specifiek gericht op leerlingen die bovengemiddeld achterstand hebben opgelopen. De eigen leraren van leerlingen zijn het best in staat te onderzoeken hoe groot de achterstand voor elke leerling is en wat een leerling nodig heeft om de overgang terug naar de school te maken. Zij kennen hun leerlingen al, weten waar ze stonden vóór de crisis en waar ze zonder de crisis hadden moeten staan. Van daaruit kunnen gericht aanpassingen gedaan worden en voorzieningen getroffen worden die prioriteit hebben en effect sorteren bij die leerlingen waar dat nodig is.

Gaan de gymlessen door?
Nee, voorlopig vervallen alle gymlessen van de vakleerkrachten voor de groepen 3 t/m 8, vanwege het niet kunnen toepassen van de extra corona maatregelen, die gelden bij de heropening van de scholen. 

Contact met ouders over voortgang/ontwikkeling kinderen
Eventuele oudergesprekken voor kinderopvang en onderwijs vinden digitaal of telefonisch plaats.

Schoolreis, kamp, musical en andere uitjes
Er zijn tot nader orde geen georganiseerde tripjes, evenementen en andere uitjes. 

Gezondheid en hygiënemaatregelen op de kindcentra
We volgen altijd de richtlijnen van het RIVM. Tussen kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. Leerkrachten van groep 7/8 dragen een spatscherm en leerlingen van groep 7/8 dragen een mondkapje. Zodra de leerlingen/leerkrachten op de stoel zitten mag het mondkapje af.  De leerlingen nemen zelf een schoon mondkapje mee.

Tussen jeugdigen (VSO - ook onderling) en volwassenen moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. Tussen medewerkers van Plateau en kinderen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard te worden.

Hoe is de ventilatie geregeld?
Een goede ventilatie verkleint de verspreiding van virusdeeltjes. Binnen onze kindcentra zijn geen installaties aanwezig die de lucht recirculeren. Op alle locaties is de ventilatie geoptimaliseerd door het maximaliseren van buitenluchtaanvoer. Tevens wordt er zo veel mogelijk natuurlijk geventileerd door het openzetten van deuren en ramen.

De protocollen van de PO-Raad (de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO)) publiceren hier zo spoedig mogelijk de nieuwe protocollen.

Mogen de kinderen trakteren?
Kinderen mogen op door de producent voorverpakte versnaperingen trakteren.

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.