Vragen en antwoorden coronavirus (update 13 januari 2021)

13 januari 2021

Het kabinet heeft op dinsdag 12 januari bekendgemaakt dat Nederland in lockdown gaat tot en met  9 februari. Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht tot tenminste 25 januari 2021. Dit betekent dat ook onze kindcentra zijn gesloten.

Wel blijft noodopvang mogelijk voor ouders met een vitaal beroep waarvoor het onmogelijk is om kinderen zelf op te (laten) vangen.

We verzoeken iedereen met klem om uw kind(eren) thuis te houden en zoveel mogelijk zelf opvang te regelen.

 

Wij krijgen veel vragen van ouder(s)/verzorger(s) over het effect van het coronavirus op onze kindcentra. Deze vragen en antwoorden publiceren wij op www.plateau-assen.nl en worden regelmatig bijgewerkt. Heeft u vragen dan verzoeken wij u deze bij voorkeur te stellen aan de directeur van het kindcentrum van uw kind(eren). U mag uw vraag ook mailen aan crisisteam@plateau-assen.nl. Wij reageren officieel niet op WhatsApp- of messengerberichten.

 

Kunnen kinderen naar het kinderdagverblijf (KDV), de peuteropvang (POV) en buitenschoolse opvang (BSO)?
Nee, de kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) is gesloten tot tenminste 25 januari 2021 en alleen toegankelijk voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep .

Hoeveel uur is de onderwijs noodopvang?
Net zo lang als een schooldag duurt.

Ouders met cruciale beroepen. Geldt het voor beide ouders?
Wij volgen de richtlijnen van de regering.

Kunnen mijn kinderen naar de noodopvang? 
Kinderen van ouders in cruciale beroepen mogen gebruik maken van de noodopvang. Welke beroepen dat zijn bepalen wij niet, daarvoor hanteren wij de lijst van de Rijksoverheid

Hoe vraag ik opvang aan? 
Wanneer u in een cruciaal beroep werkt en u heeft opvang tijdens of buiten schooluren nodig dan kunt u een aanvraag doen  bij de directeur van uw kindcentrum. Aanvullende informatie hierover ontvangt u via uw kindcentrum.
Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Let op: Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang? Neem in dit geval contact op met uw kinderopvangorganisatie om te kijken of aanvullende facturering nodig is.

We hebben de volgende gegevens van uw nodig:
* Uw naam en die van het op te vangen kind / kinderen 
* De leeftijd van het kind / kinderen
* Indien van toepassing: de groep/klas van uw kind
* Beroep van de ouder(s)/verzorger(s) 
* Gewenste opvangdatum en tijden 

Wij kunnen de aanvraag alleen in behandeling nemen als al deze gegevens zijn doorgegeven. Wij verzoeken u de aanvragen zover als mogelijk in te plannen/ aan te vragen. Echter wanneer u de volgende dag opvang nodig heeft dan moeten wij die aanvraag voor 12:00 uur de werkdag ervoor in de mail ontvangen hebben. Zodra we uw kind ingepland hebben ontvangt u per mail een bevestiging. 


Kan je als je geen klant bent bij Plateau Kinderopvang ook gebruik maken van de noodopvang? 
Nee, noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Klik hier om naar de richtlijnen van de overheid te gaan.

Kan mijn kind komen als ik geen opvang kan regelen? 
We verzoeken iedereen met klem om uw kind(eren) thuis te houden en zoveel mogelijk zelf opvang te regelen. Voor ouders waarvoor het onmogelijk is om de kinderen op te vangen én die werkzaam zijn in de cruciale beroepen is noodopvang uiteraard mogelijk. Zie hier de lijst van cruciale beroepen van de Rijksoverheid. Verder gelden bij ons altijd de door het RIVM vastgestelde regels en richtlijnen.

Moet ik opvang nu opnieuw aanvragen? 
Ja, onze opvang- en onderwijslocaties zijn gesloten. U moet aangeven wanneer u opvang nodig heeft volgens de gegeven criteria. Wanneer wij geen mail van u ontvangen dan kunnen wij geen rekening houden met de komst van uw kind(eren).

Mijn kind blijft vanaf 16 december verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?  
Ja. Klik hier om naar de richtlijnen van de overheid te gaan.

Moet ik mijn eigen bijdrage blijven betalen aan de kinderopvang? 
Ja, dus: Betaal de gehele factuur voor de opvang zoals u dat altijd doet. Dan behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald. Een deel van de kosten die u maakt voor de kinderopvangorganisatie bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie. 

Kunnen de niet afgenomen uren worden omgezet in ruiluren? 
Nee, dit is niet het geval. We worden verplicht gesteld om de opvang te sluiten. Door deze bijzondere situatie is er sprake van overmacht (conform artikel 14.2. van onze leveringsvoorwaarden) waardoor we m.b.t. de vaste uren helaas niet tot ruiling kunnen overgaan. 

Mijn kind mag vanwege ziekteverschijnselen niet naar de opvang. Worden de uren wel in rekening gebracht?
Zodra een kind ‘ziek’ is kan het kind niet naar de kinderopvang komen. Uren die niet afgenomen zijn door ziekte worden wel in rekening gebracht. 

Hoe en wanneer krijg ik de kosten van de kinderopvang terug? 
Klik hier om naar de kosten kinderopvang en tegemoetkoming eigen bijdrage van de rijksoverheid te gaan.

Krijg ik alle kosten vergoed, ook de eigen bijdrage die boven het maximum uurtarief ligt?
De overheid compenseert in deze coronatijd de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Voor kinderdagopvang en peuteropvang is dat €8,17 (in 2020)  en €8,46 per uur (in 2021) en voor BSO €7,02 (in 2020) en €7,27 per uur in (2021).

Ons uurtarief ligt boven dit maximum uurtarief. Plateau Kinderopvang betaalt het verschil tussen het maximum uurtarief en het uurtarief dat wij bij u in rekening brengen terug, voor de periode 18 december 2020 tot 25 januari 2021.

Dat betekent dat u de kosten in zijn geheel terugkrijgt; een deel via de overheid in de vorm van een subsidie en een deel via Plateau Kinderopvang. De overheid heeft toegezegd haar bijdrage te blijven verzorgen zolang Kinderopvang en Onderwijs gesloten blijven.

Zodra duidelijk is wanneer de kinderopvang weer regulier kan openen zullen we u informeren wanneer u de tegemoetkoming in de kosten boven het maximum uurtarief van Plateau Kinderopvang kan verwachten.

Krijgen onze kinderen nu geen onderwijs? 
Wij doen ons uiterste best om voor alle kinderen onderwijs te verzorgen en zo mogelijk achterstanden te voorkomen. Dat doen wij m.b.v. lespakketten die door de eigen leerkracht samengesteld worden. Via de directeur of leerkracht van uw kindcentrum wordt u of uw kind(eren) daarover geïnformeerd. Het lespakket is niet vrijblijvend en de gemaakte lesstof wordt ingeleverd bij de leerkracht. Er worden voor alle leeftijdscategorieën lespakketten gemaakt. 

Wat doen we met leerlingen die thuis geen digitale mogelijkheden hebben?
Leerlingen kunnen een device vanuit het kindcentrum meekrijgen. De device mag alleen gebruikt worden voor schooldoeleinden.
Hiervoor wordt een bruikleenovereenkomst getekend.

Is er een leeftijdsgrens voor kinderen waar we lesmateriaal voor aan gaan bieden?
Nee, we bieden materiaal aan van groep 1 t/m 8. Vanuit de werkgroepen worden er meegedacht om alle leeftijdscategorieën te bedienen.

Is het volgen van het aangeboden lespakket vrijblijvend?
Nee, het lespakket is niet vrijblijvend.

Ik ben op zoek naar opvang of school voor mijn kind, kan ik een rondleiding aanvragen?
Nee op dit moment zijn alle locaties gesloten.

Gaan Plateau-activiteiten, ouderavonden of vergaderingen wel door?
Tot en met tenminste 18 januari vinden er geen Plateau-activiteiten, ouderavonden of fysieke vergaderingen plaats.

Mag mijn kind naar het kindcentrum met neusverkoudheid?
We volgen de richtlijnen van het RIVMZodra de nieuwe beslisboom 0 jaar t/m groep 8 beschikbaar is, zullen we deze hier plaatsen. 

Wat gebeurt er wanneer een kind positief is getest?
Wanneer een kind positief is getest op corona, moet dit gemeld worden bij de directeur van het kindcentrum en moet hij/zij thuisblijven en uitzieken. We volgen hierbij het advies van de GGD.

Wat als iemand in uw gezin ziekteverschijnselen heeft?
Voor iedereen geldt dat wanneer zij klachten hebben zoals hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of koorts dat zij thuisblijven. Op de site van RIVM leest u hier meer over. Zodra de nieuwe beslisboom 0 jaar t/m groep 8 beschikbaar is, zullen we deze hier plaatsen. 

Ik ben een nauw contact van iemand met COVID-19, mag mijn kind naar het kindcentrum? 
Kinderen 0 t/m 12 jaar die geen ziekteverschijnselen hebben mogen naar het kindcentrum. Op de site van RIVM leest u hier meer over. Zodra de nieuwe beslisboom 0 jaar t/m groep 8 beschikbaar is, zullen we deze hier plaatsen. Lees hier meer over de leefregels voor de thuisquarantaine.

Gebruik van mondkapje verplicht voor externen
De gezondheid van onze kinderen en medewerkers nemen wij zeer serieus. Wij verlenen daarom al enige tijd alleen toegang aan onze kinderen, medewerkers (incl. vrijwilligers en stagiaires) en strikt noodzakelijke externen. Noodzakelijk aanwezige externen moeten verplicht een mondkapje dragen bij verplaatsing in de gangen en centrale ruimtes.

Ouders op Plateau locaties
We vragen ouders bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1,5 meter te respecteren, niet binnen te komen en bij de ingang of het hek afscheid te nemen van hun kind(eren). Voor de kinderopvang (0-4 jaar) geldt dat ouders (met mondkapje) hun kind(eren) in principe wel binnen mogen overdragen.  Specifieke afspraken op het kindcentrum worden door het kindcentrum zelf gecommuniceerd.
Klik hier voor meer informatie voor ouders van de rijksoverheid.

Aanbod vakinhoud
Een deel van de leerlingen kan in enige mate een achterstand hebben opgelopen. Naast algemene maatregelen zijn er ook maatregelen nodig specifiek gericht op leerlingen die bovengemiddeld achterstand hebben opgelopen. De eigen leraren van leerlingen zijn het best in staat te onderzoeken hoe groot de achterstand voor elke leerling is en wat een leerling nodig heeft om de overgang terug naar de school te maken. Zij kennen hun leerlingen al, weten waar ze stonden vóór de crisis en waar ze zonder de crisis hadden moeten staan. Van daaruit kunnen gericht aanpassingen gedaan worden en voorzieningen getroffen worden die prioriteit hebben en effect sorteren bij die leerlingen waar dat nodig is.

Contact met ouders over voortgang/ontwikkeling kinderen
Eventuele oudergesprekken voor kinderopvang en onderwijs vinden digitaal of telefonisch plaats.

Schoolreis, kamp, musical en andere uitjes
Er zijn tot nader orde geen georganiseerde tripjes, evenementen en andere uitjes. 

Gezondheid en hygiënemaatregelen op de kindcentra
We volgen altijd de richtlijnen van het RIVM. Tussen kinderen en jeugdigen (VSO) hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. Tussen medewerkers van Plateau en kinderen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. Tussen volwassenen moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.

Hoe is de ventilatie geregeld?
Een goede ventilatie verkleint de verspreiding van virusdeeltjes. Binnen onze kindcentra zijn geen installaties aanwezig die de lucht recirculeren. Op alle locaties is de ventilatie geoptimaliseerd door het maximaliseren van buitenluchtaanvoer. Tevens wordt er zo veel mogelijk natuurlijk geventileerd door het openzetten van deuren en ramen.

De protocollen van de PO-Raad (de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO)) publiceren hier zo spoedig mogelijk de nieuwe protocollen.

 

 

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.