Vragen en antwoorden coronavirus (update 12 mei)

24 april 2020

Wij krijgen veel vragen van ouder(s)/verzorger(s) over het effect van het coronavirus en de heropening van scholen en kinderopvang. Deze vragen en antwoorden publiceren wij op www.plateau-assen.nl en worden regelmatig bijgewerkt. Heeft u vragen dan verzoeken wij u deze bij voorkeur te stellen aan de directeur van het kindcentrum van uw kind(eren). U mag uw vraag ook mailen aan communicatie@plateau-assen.nl. Wij reageren officieel niet op WhatsApp- of messengerberichten.

Zijn alle Plateau kindcentra open?
Afgelopen dinsdag is bekendgemaakt dat op 11 mei het regulier onderwijs gedeeltelijk opengaat. Tegelijkertijd is helder geworden dat Plateau kinderopvang, Kindcentrum De Meander (SBO) en Kindcentrum W.A. van Liefland (SO) volledig opengaan. Ons leercentrum W.A. van Liefland (SVO) blijft dicht. De noodopvang voor kinderen met ouders in cruciale beroepen blijft bestaan. Gezamenlijk gaan we een nieuwe periode in. We nemen een eerste kleine stap terug naar fysiek onderwijs met de kennis van het digitaal lesgeven in ons systeem.  

Hoeveel dagen/uren naar kindcentra?
Alle kinderen gaan 50% van de lestijd fysiek naar school. Dat zijn altijd hele schooldagen, dag om dag en geen halve dagen les. De kindcentra maken zelf een indeling van de groepen.

Blijven de groepen hetzelfde?
De kindcentra maken zelf een indeling van de groepen. Deze is leidend. Er kan niet gewisseld worden in de groepen en wij verzoeken u met klem deze indeling te respecteren.

Wordt er naar fysiek onderwijs ook nog thuisonderwijs gegeven?
Wanneer kinderen niet op school zijn krijgen zij huiswerk of onderwijs op afstand. Dat wordt door de kindcentra zelf vormgegeven en aan u gecommuniceerd via het ouderportaal. 

Ouders op Plateau locaties
We vragen ouders bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1.5 meter te respecteren, niet binnen te komen en bij de ingang of het hek afscheid te nemen van hun kind(eren). Voor de kinderopvang (0-4 jaar) geldt dat ouders hun kind(eren) in principe wel binnen mogen overdragen.

Onderwijsinhoud
Het uitgangspunt bij Plateau onderwijs is de pedagogische aanpak. Leerlingen gaan dan wel naar school, maar de situatie is niet zoals deze was. We willen dat de leerlingen het openen van de school als positief kunnen ervaren. Leerlingen krijgen ook de ruimte om hun verhaal te doen over de periode dat de school dicht was.

1.         Er is ruimte om te kunnen delen wat je hebt meegemaakt.

2.         Er is ruimte om weer aan elkaar te wennen

3.         Er kan worden gesproken over verlies van familieleden of goede bekenden.

Aanbod vakinhoud
Een deel van de leerlingen kan in enige mate een achterstand hebben opgelopen. Naast algemene maatregelen zijn er ook maatregelen nodig specifiek gericht op leerlingen die bovengemiddeld achterstand hebben opgelopen. De eigen leraren van leerlingen zijn het best in staat te onderzoeken hoe groot de achterstand voor elke leerling is en wat een leerling nodig heeft om de overgang terug naar de school te maken. Zij kennen hun leerlingen al, weten waar ze stonden vóór de crisis en waar ze zonder de crisis hadden moeten staan. Van daaruit kunnen gericht aanpassingen gedaan worden en voorzieningen getroffen worden die prioriteit hebben en effect sorteren bij die leerlingen waar dat nodig is.

Contact met ouders over voortgang/ontwikkeling kinderen
Eventuele oudergesprekken voor kinderopvang en onderwijs mogen alleen digitaal of telefonisch plaatsvinden. Indien van toepassing krijgen alle Plateau kinderen een eindrapport/document

Kleuters, 4 jaar en naar school vanaf 11 mei?
Kinderen die in de afgelopen periode 4 jaar geworden zijn en straks op 11 mei voor het eerst naar school mogen hebben niet kunnen wennen. Hoe deze kinderen een eerste schooldag krijgen is aan de kindcentra om zelf in te vullen. Uiteraard binnen alle gegeven richtlijnen en gemaakte afspraken.

Schoolreis, kamp, musical en andere uitjes.
Alle georganiseerde tripjes, evenementen en andere uitjes worden tot 1 september 2020 afgezegd. We doen dit Plateaubreed en zonder uitzondering. Alle middelen die ouders hebben ingelegd worden meegenomen naar volgend jaar. Wanneer er geen volgend jaar is op het betreffende kindcentrum dan worden de middelen teruggestort.

Gezondheid en hygiëne maatregelen op de kindcentra
We volgen altijd de richtlijnen van het RIVM. Fysiek contact, zoals het schudden van handen, stoeien en knuffelen, moet nog steeds zo veel als mogelijk uit de weg worden gegaan. Tussen kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. Tussen medewerkers van Plateau en kinderen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard te worden. Tussen volwassenen moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.

Kunnen mijn kinderen weer naar de BSO?
Kinderen die naar de BSO gaan kunnen daar gebruik van maken op de dagen dat zij les hebben, volgens de indeling van het onderwijs. Kinderen die op een dag naar school gaan waarop volgens het contract geen BSO wordt afgenomen, kunnen via het ouderportaal aangemeld worden.

Moeten kinderen ook worden afgemeld voor de BSO?
Ja, wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de BSO volgens contractdagen dan moet dit via het ouderportaal afgemeld worden. Hierdoor hebben wij een actueel overzicht van kinderen die van de BSO gebruik maken. Als een kind staat aangemeld gaan we ervanuit dat het kind komt. De juiste planning zorgt ervoor dat wij niet naar kinderen op zoek hoeven gaan.

Kunnen kinderen weer naar het kinderdagverblijf (KDV) en de peuteropvang (POV)?
Ja, het KDV en POV is weer regulier geopend. Let op de aanwijzingen van uw kindcentrum m.b.t. het brengen en halen van kind(eren).

Moeten kinderen ook worden afgemeld voor het KDV en POV?
Ja, wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van het KDV of POV volgens contractdagen dan moet er via het ouderportaal worden afgemeld.

Kunnen de niet afgenomen uren worden omgezet in ruiluren?
Nee, dit is niet het geval. We worden verplicht gesteld om de opvang te sluiten. Door deze bijzondere situatie is er sprake van overmacht (conform artikel 14.2. van onze leveringsvoorwaarden) waardoor we m.b.t. de vaste uren helaas niet tot ruiling kunnen overgaan.

Kunnen mijn kinderen nog naar de noodopvang?
Kinderen van ouders in cruciale beroepen mogen nog steeds gebruik maken van de noodopvang. Welke beroepen dat zijn bepalen wij niet, daarvoor hanteren wij de lijst van de Rijksoverheid.
Het aanmeldproces is niet gewijzigd. Wij verzoeken de ouders om daar waar mogelijk de les/werk roosters op elkaar af te stemmen.

Hoe vraag ik noodopvang aan?
Wanneer u in een cruciaal beroep werkt en u heeft naast uw contracturen opvang nodig dan kunt u een aanvraag doen via e-mail. Wanneer u opvang nodig heeft tijdens onderwijsuren dan stuurt u de directeur van uw kindcentrum een e-mail.

Wanneer u noodopvang wenst af te nemen dan mailt u naar kinderopvang@plateau-assen.nl.

In beide gevallen mailt u de volgende informatie:

  • Uw naam en die van het op te vangen kind / kinderen
  • De leeftijd van het kind / kinderen
  • Beroep van de ouder(s)/verzorger(s)
  • Gewenste opvangdatum en tijden

Wij kunnen de aanvraag alleen in behandeling nemen als al deze gegevens zijn doorgegeven. Wij verzoeken u de aanvragen zover als mogelijk in te plannen/ aan te vragen. Echter wanneer u de volgende dag opvang nodig heeft dan moeten wij die aanvraag voor 15.00 uur de dag ervoor in de mail ontvangen hebben. Zodra we uw kind ingepland hebben ontvangt u per mail een bevestiging.

Mag ik mijn kind in school brengen?
Vanuit de overheid is aangegeven dat de verspreiding van het corona virus met name via volwassenen gaat. Om die reden zullen wij alle volwassenen (niet medewerkers) weren uit onze locaties en pleinen. Wij verwachten van alle ouder(s)/verzorger(s) dat zij het goede voorbeeld geven en bij brengen en halen 1,5 meter afstand houden van andere volwassenen.

Mag ik met mijn kind mee naar binnen bij de Kinderopvang?
Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor ouder(s)/verzorger(s) van de allerjongste kinderen die naar de kinderopvang gaan. 
 

Ik ben zoek naar opvang of school voor mijn kind, kan ik een rondleiding aanvragen?
Rondleidingen op de kindcentra, kinderopvang en onderwijs, kunnen plaatsvinden wanneer de leerlingen en leerkrachten naar huis zijn. Ruimtes waarin zich kinderen (kunnen) bevinden (kinderdagverblijf en buitenschoolseopvang) kunnen niet bezocht worden.

Gaan Plateau-activiteiten, ouderavonden of vergaderingen wel door?
Alle activiteiten en bijeenkomsten gaan niet door. Feestjes, kamp en musicals zijn afgelast. Wel zullen we voor groep 8 kinderen, binnen de mogelijkheden, iets organiseren ter afscheid. Dat zal zonder ouder(s)/verzorger(s) zijn.

Wat als iemand in uw gezin ziekteverschijnselen heeft?
Voor iedereen geldt dat wanneer zij klachten hebben zoals hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of koorts dat zij thuisblijven. Dit betekent dat wij u -ondanks dat u in een cruciaal beroep werkt - dringend vragen om uw kind(eren) bij deze klachten thuis te houden. Het kan ook betekenen dat wij u vragen uw kind(eren) op te halen of weer mee naar huis te nemen op het moment dat wij deze symptomen waarnemen. Kinderen (en medewerkers) die aanhoudende klachten hebben met een voor hen bekende oorzaak (hooikoorts) laten we wel op onze locaties toe, tenzij de symptomen veranderen. Het is hierbij belangrijk om de symptomen goed in de gaten te houden. Wanneer deze veranderen vragen we u om uw kind(eren) thuis te houden. Heeft u zelf ziekteverschijnselen dan verzoeken wij u iemand anders uw kind te laten brengen. Kinderen bij voorkeur zoveel mogelijk bij de voordeur afleveren en indien mogelijk zelfstandig naar binnen laten gaan.

Wat doen wij als een kind ziek wordt op het kindcentrum?
Wij zijn erg alert op de gezondheid van uw kinderen en onze medewerkers. Als een kind ziekteverschijnselen vertoont (verkoudheid, hoesten, koorts) zullen wij de ouder(s)/verzorger(s) vragen om het kind op te halen.

Aanbod zieke/afwezige leerlingen
Voor zieke en afwezige kinderen zorgen wij voor (t)huiswerk. We proberen op alle mogelijke manieren het aanbod aan te bieden. Dit wordt altijd georganiseerd door uw eigen kindcentrum.

Kan je als je geen klant bent bij Plateau ook gebruik maken van de noodopvang?
Ja, ook niet-klanten kunnen van de tijdelijke noodopvang gebruik maken als ze voldoen aan de voorwaarden (cruciaal beroep en kind mag niet ziek zijn). Ouders kunnen contact opnemen met afdeling klantcontact.

Ook de PO-Raad (de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO) heeft een landelijk Q&A gepubliceerd.
De poster voor PO vindt u hier.
De poster voor SPO vindt u hier.
 

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.