Medezeggenschap

Stichting Plateau heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR verleent instemming of geeft advies over zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad helpt Plateau - net als de medezeggenschapsraad (MR) op een kindcentrum - met het behalen van haar visie en missie. Stichting Plateau wil goed onderwijs geven aan kinderen in een veilige en goed ingerichte omgeving door bekwame en betrokken medewerkers. Ieder kindcentrum heeft daarom een medezeggenschapsraad en iedere kinderopvanglocatie een oudercommissie. Ook kent Plateau Kinderopvang een centrale oudercommissie.

Taken GMR
De GMR toetst het voorgenomen beleid en de daarbij horende voorgenomen besluiten. Dit gaat altijd over het algemene beleid van Plateau of wanneer het beleid de meerderheid van de kindcentra aangaat. De GMR doet dit op een opbouwend kritische en pro-actieve manier, door middel van overleg en in goede communicatie met de directeur/bestuurder van Plateau.

De onderwerpen die voorgelegd moeten worden aan de GMR of waarover de GMR initiatief mag nemen, staan beschreven in het GMR-reglement en de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Denk aan de formatie, begroting, scholing, personeel en huisvesting. Ook heeft de GMR een taak in het bevorderen van onderling overleg en gelijke behandeling. Soms hebben de ouder- en personeelsgeleding andere instemmings- en adviesrechten.

Werkwijze
De GMR overlegt zes keer per schooljaar met de directeur/bestuurder. Tijdens dit overleg worden diverse vergaderstukken besproken en is er ruimte om informatie te vragen of te krijgen. Soms is een vergaderstuk voorbereid door een commissie van GMR-leden. De GMR heeft voor sommige onderwerpen instemmingsrecht en voor andere onderwerpen informatierecht.

Samenstelling
De GMR bestaat uit twee afvaardigingen: ouders en persoonsleden. In totaal zitten er tien leden in de GMR. Dit zijn vijf personeelsleden en vijf ouders. De GMR-leden worden voor 3 jaar gekozen door de leden van de verschillende medezeggenschapsraden. De GMR houdt jaarlijks verkiezingen.

Op dit moment zijn de volgende mensen lid:
Personeelsgeleding: Tineke van der Hart (vice-voorzitter), Mia Jansen, Natasja Smit, Sheila Polliing, Jannet Kuntz
Oudergeleding: Paul-Wim Boelens (voorzitter), Sandra Dontje-Lokken (secretaris), Emiel Poort, Pim Albronda, Mariëlle Pruim (asprirant lid)

Voorwaarden
Leden van de GMR hoeven geen MR-lid te zijn, al mag dit natuurlijk wel. Een GMR-lid mag geen deel uitmaken van de raad van toezicht of namens deze raad overleg voeren met de GMR of MR. Van GMR-leden wordt verwacht dat zij zich inzetten voor een kwalitatief goede en zinvolle medezeggenschap ten aanzien van het bovenschoolse beleid. Hier hoort actief deelnemen aan het maandelijks overleg, volgen van eventuele scholing en minimaal 3 jaar beschikbaar willen zijn bij.

Vergaderingen
De vergaderingen van de GMR zijn openbaar. Dit schooljaar zijn er vergaderingen op 21 september, 23 november,  25 januari 2021, 8 maart 2021, 19 april 2021 en dinsdag 22 juni.

Vragen of suggesties voor de GMR? Je kunt de GMR bereiken via gmr.plateau@plateau-assen.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.